Kumpulan Interflour ditubuhkan di Singapura dan beroperasi di bawah undang-undang negara ini. Bagi setiap perniagaan subsidiarinya, ia beroperasi mengikut undang-undang negara tempatan.

Kami mengambil tanggungjawab korporat dengan serius. Lembaga Pengarah dan Pasukan Pengurusan Eksekutif sentiasa mengkaji dasar dan prosedur syarikat untuk memastikan tadbir urus yang betul.


Kami mempromosikan persekitaran:

  • Bebas dari rasuah, penyelewengan, penipuan atau kecurian
  • Bebas dari penyalahgunaan atau salah nyata kuasa dan bidang kuasa
  • Mematuhi sepenuhnya undang-undang dan peraturan
  • Tanpa ada layanan istimewa atau perilaku buruk


Sekiranya anda mempunyai kebimbangan mengenai cara ini, sila laporkan kepada whistleblower@interflour.com termasuk butir-butir seperti kakitangan yang terlibat, tarikh dan masa, sifat pencabulan, bukti pengesahan dan maklumat perhubungan anda.

Butiran anda akan dilindungi dan kekal tanpa nama. Kami akan memastikan kerahsiaan tertinggi dikekalkan sepanjang proses penyiasatan untuk menjalankan kes sehingga penutupan, melainkan jika diperlukan oleh undang-undang.